رهبری

بدنه خبر

آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای) (نوبت دوم) سه‌شنبه، 2 بهمن 1397

مرکز پزشکی ،آموزشی و درمانی کوثر در نظر دارد محل و انجام خدمات مربوط به تزریقات و پانسمان بیماران سرپایی خود را برابر با شرایط و مشخصات مورد نظر اعلامی از طریق برگزاری مزایده عمومی به شرکت های صلاحیت دار واگذار نماید .

---------------------------------------------

 

 

¨      مهلت دریافت اسناد مناقصه : ازتاریخ نشرآگهی 24/10/1397 لغایت 3/11/1397

¨   محل دریافت اسناد مناقصه  : شرکت های داوطلب می توانند برای دریافت اسناد مزایده به استان کردستان-شهرستان سنندج-خیابان پاسداران ، بعد از دانشگاه علوم پزشکی کردستان ، بلوار برهان الدین حمدی ، مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی کوثر، واحد تدارکات و یا به وب سایت دانشگاه علوم پزشکی کردستان به آدرس http://muk.ac.ir  و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir مراجعه نمایند .  

---------------------------------------------

¨      مهلت ارسال پیشنهادات (پاکات الف و ب و ج ) :  لغایت تاریخ 14/11/1397

¨      آدرس ارسال مدارک و پیشنهادات(پاکات الف-ب-ج)اسناد مناقصه :

¨      استان کردستان-شهرستان سنندج-خیابان پاسداران ، بعد از دانشگاه علوم پزشکی کردستان ، بلوار برهان الدین حمدی ، مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی کوثر، واحد حراست مرکز کد پستی 6617983476

---------------------------------------------

¨ نوع و مبلغ سپرده شرکت در مناقصه : شرکت کنندگان مبلغ تضمین را بصورت اصل فیش بانکی ویا به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر با حداقل اعتبار سه ماه به شماره حساب مندرج در شرایط عمومی مناقصه بنام مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی کوثر واریز و ارائه نمایند.

----------------------------------------------

تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات و بازگشایی مدارک و پیشنهادها(پاکات الفب-ج): کمسیون معاملات در مورخه 17/11/1397 صبح روز چهارشنبه ساعت 11 واقع در دفتر ریاست مرکز تشکیل می گردد ضمناً شرکت کنندگان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره  تلفن 33611309-087 آقای روحانی تماس حاصل نمایند.     

 

 

« روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی کردستان»

 
پورتال اخبار