رهبری

بدنه خبر

آگهی مناقصه شنبه، 6 بهمن 1397

شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز در نظر دارد خدمات اپراتوری تلفنخانه بیمارستان امام خمینی(ره) که به صورت شبانه روزی( 24 ساعته) به مدت یک سال به شرکت های واجد شرایط و ثبت شده که صلاحیت آنها مورد تایید اداره کار می باشد واگذار نماید.

---------------------------------------------

¨    مهلت تحویل اسناد مناقصه : ازتاریخ نشرآگهی 6/11/1397 لغایت 15/11/1397

¨   محل تحویل اسناد مناقصه  : شرکت های داوطلب می توانند برای دریافت اسناد مناقصه به استان  کردستان شهرستان سقز  
-خیابان شهدا شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز
اداره امور عمومی و یا به پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس   http://iets.mporg.ir مراجعه نمایند .  

---------------------------------------------

¨            مهلت ارسال پیشنهادات:  لغایت تاریخ 27/11/1397

¨ آدرس ارسال مدارک و پیشنهادات اسناد مزایده استان کردستان ، شهرستان سقز ، بلوار حافظ، مرکز بهداشت طبقه دوم واحد حراست کدپستی 6681744593 صندوق پستی 111

---------------------------------------------

 

نوع تضمین و یا سپرده شرکت در مناقصه : شرکت کنندگان مبلغ تضمین  را به حساب شماره 7120886
شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز نزد بانک رفاه شعبه جمهوری واریز و یا به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر با حداقل اعتبار سه ماه به شماره حساب مندرج در شرایط استعلام واریز و ارائه نمایند.

 ----------------------------------------------

¨   تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات و بازگشایی مدارک و پیشنهادات:  مورخ 2/12/1397 روز پنجشنبه ساعت 8 صبح واقع در دفتر مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز تشکیل می گردد،

ضمناً شرکت های متقاضی می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 36223710 تماس حاصل و یا به وب سایت پایگاه ملی اطلاع سانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir و یا به آدرس وب سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان http://muk.ac.ir   مراجعه نمایند.

 

 

« روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی کردستان»

 

 
پورتال اخبار