رهبری

بدنه خبر

آگهی مزایــده شنبه، 6 بهمن 1397

شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز در نظر دارد محل و ارائه خدمات سنگ شکن(ESWL)بیمارستان امام خمینی(ره) شهرستان سقز را به شرح ذیل از طریق مزایده به مدت یک سال به شرکت های واجد شرایط و صلاحیت دارواگذار دهد.

 ---------------------------------------------

¨ مهلت دریافت اسناد مزایده : ازتاریخ نشرآگهی 3/11/1397 لغایت 13/11/1397

¨ محل تحویل اسناد مزایده  : شرکت های داوطلب می توانند برای دریافت اسناد مزایده  به استان  کردستان شهرستان سقز  
- خیابان شهدا شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز
اداره امور عمومی و یا به پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس   http://iets.mporg.ir مراجعه نمایند .  

---------------------------------------------

¨         مهلت ارسال پیشنهادات: لغایت تاریخ 23/11/1397

¨          آدرس ارسال مدارک و پیشنهادات اسناد مزایده :

استان کردستان ، شهرستان سقز ، بلوار حافظ، مرکز بهداشت طبقه دوم واحد حراست کدپستی 6681744593 صندوق پستی 111

---------------------------------------------

¨          نوع تضمین و یا سپرده شرکت در مزایده : شرکت کنندگان مبلغ تضمین 000/000/12ریال (دوازده میلیون ریال) را به حساب شماره 7120886 شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز نزد بانک رفاه شعبه جمهوری واریز و یا به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر با حداقل اعتبار سه ماه به شماره حساب مندرج در شرایط مزایده واریز و ارائه نمایند.

 ----------------------------------------------

¨      تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات و بازگشایی مدارک و پیشنهادها:  مورخ 28/11/1397 روز یکشنبه ساعت 8 صبح واقع در دفتر مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز تشکیل می گردد، ضمناً شرکت های متقاضی می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 36223710 تماس حاصل و یا به وب سایت پایگاه ملی اطلاع سانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir و یا به آدرس وب سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان http://muk.ac.ir   مراجعه نمایند.

 

 

« روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی کردستان»

 
پورتال اخبار