رهبری

بدنه خبر

آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای) شماره 1-1397 دوشنبه، 8 بهمن 1397

شبکه بهداشت ودرمان شهرستان دهگلان در نظر دارد نسبت به واکذاری مدیریتی خدمات حفاظتی و مراقبتی (نیروی نگهبان) بیمارستان شهدا دهگلان از طریق برگزاری مناقصه عمومی (یک مرحله ای) به مدت یک سال به بخش خصوصی (شرکتهای واجد شرایط و صلاحیت دار) واگذار نماید.

---------------------------------------------

¨      مهلت دریافت اسناد مناقصه : ازتاریخ نشرآگهی 06/11/1397 لغایت 16/11/1397

¨      محل دریافت اسناد مناقصه  : شرکت های داوطلب می توانند برای دریافت اسناد مناقصه و قرارداد  به پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg..ir  اقدام و یا به آدرس استان کردستان شهرستان دهگلان میدان امام خمینی (ره) ساختمان شبکه بهداشت و درمان . واحد اداره امور عمومی مراجعه نمایند.

¨    ---------------------------------------------

¨   مهلت ارسال پیشنهادات (پاکات الف و ب و ج ) :  لغایت تاریخ 25/11/1397

¨    آدرس ارسال مدارک و پیشنهادات اسناد مناقصه (پاکات الف-ب-ج):

استان کردستان-شهرستان دهگلان میدان امام خمینی(ره)- ساختمان ستاد شبکه بهداشت - دبیرخانه محرمانه حراست کد پستی 66671-36899

---------------------------------------------

¨ نوع و مبلغ تضمین یا سپرده شرکت در مناقصه : شرکت کنندگان مبلغ تضمین را بصورت اصل فیش بانکی ویا به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر با حداقل اعتبار سه ماه به شماره حساب مندرج در شرایط عمومی مناقصه واریز و ارائه نمایند.

----------------------------------------------

¨      تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات و بازگشایی مدارک و پیشنهادها(پاکات الفب-ج): کمسیون معاملات  صبح روز شنبه  ساعت 11 صبح واقع در دفتر مدیریت شبکه دهگلان تشکیل می گردد،

ضمناً شرکت های شرکت کننده می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 35127245 087 تماس حاصل و یا به  سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg..ir و یا به آدرس وب سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان http://iets.mporg..ir   مراجعه نمایند.

 

 

« روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی کردستان»

 
پورتال اخبار