رهبری

بدنه خبر

آگهی مناقصه (یک مرحله ای) نوبت دوم 1397 مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی کوثر:واگذاری ،مدیریتی ،نگهداری،راهبری و تعمیرات تاسیسات مکانیکی ، الکترونیکی،ابنیه و تجهیزات غیر پزشکی یکشنبه، 14 بهمن 1397
 
پورتال اخبار