رهبری

بدنه خبر

" جلسه شورای تحصیلات تکمیلی " سه‌شنبه، 9 بهمن 1397

" جلسه شورای تحصیلات تکمیلی "

جلسه شورای تحصیلات تکمیلی درمورخ 97/11/02 ساعت 9 با حضور اعضاء درسالن اجتماعات دانشکده پرستاری مامایی تشکیل گردید. دراین جلسه شرح وظایف استاد راهنما مورد بحث وبررسی گردید و دوعنوان پورپوزال دانشجویان مورد تایید قرار گرفت.
 
پورتال اخبار