رهبری

بدنه خبر

کارگاه طراحی سؤال وتحلیل آزمون شنبه، 13 بهمن 1397

" کارگاه طراحی سؤال وتحلیل آزمون "

کارگاه طراحی سؤال وتحلیل آزمون ویژه اساتید هیئت علمی دانشکده پرستاری ومامایی درتاریخ 97/11/07ساعت 8:30 روزیکشنبه درسالن اجتماعات دانشکده توسط جناب آقای دکتر شفعیان مدرس این کارگاه برگزار گردید. دراین کارگاه نحوه برگزاری آزمونهای مختلف وتحلیل نتایج آنها درجهت اصلاح آزمون آموزش داده شد.
 
پورتال اخبار