رهبری

بدنه خبر

"جلسه شورای آموزشی " یکشنبه، 14 بهمن 1397

"جلسه شورای آموزشی "

 سی ویکمین جلسه شورای آموزشی دانشکده پرستاری مامایی مورخ 97/11/06 ساعت 8 دردفتر ریاست دانشکده تشکیل شد. دراین جلسه گزارش سرکار خانم کلهر معاون محترم آموزشی ازجلسه ورود به عرصه دانشجویان ترم هفتم پرستاری ، گزارش سرکار خانم دکتر شاهویی مدیر محترم گروه مامایی از برگزاری کارگاه زایمان فیزیولوژیک درمورخ 3و4 /11/97 دربیمارستان شید بهشتی قروه ومراکز درمانی برگزارشد ارائه گردید. دراین جلسه نیز دستور کارها ومصوبات آموزشی مطرح ومورد بحث وبررسی قرار گرفت.

 
پورتال اخبار