رهبری

بدنه خبر

" جلسه هماهنگی ایجاد سایت جدید دانشکده پرستاری ومامایی" دوشنبه، 15 بهمن 1397

" جلسه هماهنگی ایجاد سایت جدید دانشکده پرستاری ومامایی"

جلسه هماهنگی ایجاد سایت جدید دانشکده روز سه شنبه 97/11/09ساعت 9 صبح درسالن اجتماعات دانشکده برگزار گردید. درشروع این جلسه جناب آقای دکتر محمد فتحی رئیس دانشکده گزارش مختصری از چگونگی شکل گرفتن وایجاد سایت دانشکده ارائه وسپس آقای مهندس خانپور روند ایجاد وامکانات سایت جدید را ارائه نمود وپس از تبادل نظر وارائه پیشنهاد مقرر گردید. هرکدام از اعضای محترم برنامه های واحد های خود را تهیه وبه صورت مدون درجلسه آینده ارائه نمایند.
 
پورتال اخبار