رهبری

بدنه خبر

آگهی مناقصه عمومی سه‌شنبه، 16 بهمن 1397

آگهی مناقصه  عمومی

 

مرکز پزشکی ،آموزشی و درمانی توحید در نظردارد ملزومات مصرفی پزشکی موردنیاز   را از طریق مناقصه عمومی تهیه نمایید .

************************************

¨      مدت زمان تحویل اسناد مناقصه به شرکت کنندگان  : ازتاریخ نشرآگهی

از تاریخ 23/11/1397 لغایت 4/12/1397

¨آدرس محل تحویل اسناد مناقصه به شرکت کنندگان:استان کردستان-شهرستان سنندج- بلوار گریاشان مرکز پزشکی ،آموزشی و درمانی توحید-  امور حقوقی و قراردادها ویا دریافت از طریق سایت http://iets.mporg.ir یاhttp://muk.ac.ir

********************************************

¨مهلت ارسال پیشنهادات (پاکات الف و ب و ج ) : لغایت تاریخ  15/12/1397

¨آدرس ارسال مدارک و پیشنهادات(پاکات الف-ب-ج)اسناد مناقصه :استان کردستانشهرستان سنندج- بلوار گریاشان مرکز پزشکی ،آموزشی و درمانی توحید-  کد پستی 6616813131-واحد حراست مرکز 

********************************************

نوع و مبلغ سپرده شرکت در مناقصه : مبلغ سپرده شرکت در مزایده را بصورت اصل فیش بانکی ویا به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر(باحداقل اعتبار سه ماه) بنام مرکز پزشکی ،آموزشی و درمانی توحید   واریز و ارائه گردد.

********************************************

تاریخ کمیسیون مناقصه و بازگشایی مدارک و پیشنهادات (پاکات الف ب- ج): مورخ 19/12/1397 ساعت 10 واقع در دفتر ریاست مرکز پزشکی ،آموزشی و درمانی توحید می باشد،ضمناً شرکت های شرکت کننده می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن33246620-087 امور حقوقی و قراردادها تماس حاصل و یا به سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir و یا به آدرس وب سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کردستان http://muk.ac.ir مراجعه فرمایید.

¨ ضمناً  کلیه هزینه های کارشناسی و آگهی مناقصه بر عهده برندگان مناقصه می باشد .

 

********************************************

 

 

 

 
پورتال اخبار