رهبری

بدنه خبر

" جلسه شورای آموزشی " سه‌شنبه، 16 بهمن 1397

" جلسه شورای آموزشی "

سی ودومین جلسه شورای آموزشی دانشکده پرستاری ومامایی درمورخ 97/11/13ساعت8:30 با حضور اعضاء دردفتر ریاست دانشکده تشکیل شد . دراین جلسه  دستور کارها و مصوبات آموزشی مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 
پورتال اخبار