رهبری

بدنه خبر

"جلسه هماهنگی دانشکده پرستاری و بیمارستان های توحید و کوثر" چهارشنبه، 17 بهمن 1397

"جلسه هماهنگی دانشکده پرستاری و بیمارستان های توحید و کوثر"

جلسه هماهنگی دانشکده پرستاری و بیمارستان های توحید و کوثر در تاریخ 97/11/14با هماهنگی و دعوت دانشکده پرستاری در محل دفتر پرستاری بیمارستان توحید و کوثر برگزار گردید.دراین جلسه معاون آموزشی دانشکده،مدیر گروه پرستاری،مربیان ناظر بالینی بیمارستان،مترون ،سوپروایزر آموزشی و سرپرستاران بخش های مختلف بالینی بیمارستان حضور داشتند در رابطه با کارآموزی دانشجویان ترم 7 پرستاری بحث و تبادل نظر به عمل آمد.

 
 
 
 
پورتال اخبار