رهبری

بدنه خبر

آگهی مناقصه عمومی ( دو مرحله ای) شماره 23-1397 دوشنبه، 15 بهمن 1397

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمــانی کردستان در نظر دارد به منظور تجهیز و راه اندازی واحد CSR  بیمارستان جدید الاحداث شهرستان سقز نسبت به خرید، نصب و راه اندازی دو دستگاه اتوکلاو بخار از تولید کنندگان داخلی یا وارد کنندگان  با برگزاری مناقصه عمومی (دو مرحله ای) اقدام نماید.

----------------------------------------------

¨      مهلت دریافت اسناد مناقصه : ازتاریخ نشرآگهی 16/11/1397 لغایت 29/11/1397

¨      محل دریافت اسناد مناقصه : متقاضیان می توانند برای دریافت اسناد مناقصه و قرارداد به پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir اقدام و یا به آدرس استان کردستان-شهرسنندج-میدان آزادی-ابتدای خیابان آبیدرستاد مرکزی دانشگاه-ساختمان شماره3- مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه-واحد مناقصات مراجعه نمایند .

----------------------------------------------

¨     مهلت ارسال پیشنهادات (پاکات الف و ب و ج ) : لغایت تاریخ  11/12/1397

¨      آدرس ارسال مدارک، اسناد مناقصه و پیشنهادات (پاکات الف-ب-ج):استان کردستانشهرستان سنندج میدان آزادی-ابتدای خیابان آبیدردبیرخانه(محرمانه)ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کردستان- کد پستی6618634683  

----------------------------------------------

¨      نوع و مبلغ تضمین و یا سپرده شرکت در مناقصه : شرکت کنندگان مبلغ تضمین را بصورت اصل فیش بانکی ویا به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر با حداقل اعتبار سه ماه به شماره حساب مندرج در شرایط مناقصه واریز و ارائه نمایند .

----------------------------------------------

¨   تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات و بازگشایی پیشنهادات(پاکات الف ب) :کمیسیون معاملات دانشگاه در مورخه 14/12/1397 صبح روز سه شنبه ساعت 10 صبح واقع در دفترمدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه تشکیل می گردد.

¨      تاریخ تشکیل کمیته فنی بازرگانی: کمیته فنی بازرگانی در مورخه 15/12/1397روز چهارشنبه  راس ساعت 9 صبح واقع در دفتر مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه تشکیل می گردد.

¨      تاریخ بازگشایی پاکت ج :کمیسیون معاملات دانشگاه پس از اعلام نتایج توسط کمیته فنی بازرگانی،در مورخه 16/12/1397روز پنج شنبه ساعت 10 صبح به منظور بازگشایی پاکات ج در دفترمدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه تشکیل می گردد.

 ضمناً شرکت کنندگان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن814-33247813- 33286695-087 تماس حاصل و یا به سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir و یا به آدرس وب سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،درمانی کردستان http://muk.ac.ir مراجعه نمایند./

 

 

« روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی کردستان»
 
پورتال اخبار