رهبری

بدنه خبر

"برگزاری اولین دوره تربیت مربی کلاسهای زایمان فیزیولوژیک " چهارشنبه، 17 بهمن 1397

"برگزاری اولین دوره تربیت مربی کلاسهای زایمان فیزیولوژیک "

اولین دوره تربیت مربی کلاسهای زایمان فیزیولوژیک دانشگاه علوم پزشکی کردستان توسط معاونت درمان وبا همکاری دانشکده پرستاری ومامایی به مدت 6 روز از تاریخ 97/11/13 لغایت 97/11/18به صورت صبح وبعد ازظهر درسالن اجتماعات دانشکده پرستاری ومامایی برگزار گردید.این کلاسهابه صورت تئوری وعملی توسط مربیان هسته زایمان فیزیولوژیک گروه مامایی برگزار گردید. دراین دوره 33 نفر از کارشناسان بخش درمان وبهداشت استان شرکت نمودند لازم به ذکر است که درتاریخ 98/11/25امتحان از شرکت کنندگان به صورت تئوری وعملی برگزار خواهد شد.

 

 

 
 
 
 
پورتال اخبار