رهبری

بدنه خبر

" دانش آموختگی " یکشنبه، 28 بهمن 1397

" دانش آموختگی "

خانم شادیه عذیری دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی دفاع نهایی را درتاریخ 97/11/23 تحت عنوان " بررسی تأ ثیر بکارگیری مدل خود مدیریتی پنج آ بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان پستان دربیمارستان توحید سنندج درسال 1396" با موفقیت به پایان رسانیدند.

 
 
 
 
پورتال اخبار