رهبری

بدنه خبر

آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای) شماره 1 یکشنبه، 5 اسفند 1397

شبکه بهداشت ودرمان شهرستان سقز در نظر دارد امور تهیه و تامین ، طبخ و توزیع غذایی مورد نیاز بیمارستان امام خمینی (ره) را از طریق برگزاری مناقصه عمومی (یک مرحله ای) به مدت یک سال به بخش خصوصی (شرکتهای واجد شرایط و صلاحیت دار) واگذار نماید.

---------------------------------------------

¨                   مهلت تحویل اسناد مناقصه : ازتاریخ نشرآگهی 02/12/1397 لغایت 12/12/1397

¨                   محل تحویل اسناد مناقصه  : شرکت های داوطلب می توانند برای دریافت اسناد مناقصه و قرارداد به پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir اقدامم و یا به آدرس استان کردستان شهرستان سقز خیابان شهدا امور اداری شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز مراجعه نمایند.

---------------------------------------------

¨                  مهلت ارسال پیشنهادات (پاکات الف و ب و ج ) :  لغایت تاریخ 22/12/1397

¨       آدرس ارسال مدارک و پیشنهادات اسناد مناقصه (پاکات الف-ب-ج):  استان کردستان-شهرستان سقز بلوار حافظ مرکز بهداشت طبقه دوم واحد حراست شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز کد پستی 6681744593 صندوق پستی 111

---------------------------------------------

¨ نوع و مبلغ تضمین و یا سپرده شرکت در مناقصه : شرکت کنندگان مبلغ تضمین را بصورت اصل فیش بانکی ویا به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر با حداقل اعتبار سه ماه به شماره حساب مندرج در شرایط مناقصه مناقصه واریز و ارائه نمایند.

----------------------------------------------

تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات و بازگشایی مدارک و پیشنهادها(پاکات الفب-ج): کمسیون معاملات در مورخه 26/12/1397 صبح روز یکشنبه ساعت 10 صبح واقع در دفتر مدیر امور پشتیبانی و رفاهی تشکیل می گردد.

 ضمناً شرکت کنندگان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره  تلفن 36223710-087 ویا به وب سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir و یا به آدرس وب سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمای کردستان  http://muk.ac.ir   مراجعه نمایند.   

 

 

« روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی کردستان»

 
پورتال اخبار