رهبری

بدنه خبر

آگهی فرا خوان استعلام 1397 مرحله 1 یکشنبه، 5 اسفند 1397

شبکه بهداشت و درمان شهرستان قروه در نظر دارد خدمات عمومی (خیاطخانه بیمارستان) از طریق استعلام مناقصه بصورت حجمی به مدت یکسال به شرکتهای صلاحیت دار واگذار نماید.

---------------------------------------------

¨                  مدت زمان تحویل اسناد استعلام: از تاریخ نشر آگهی 01/12/97 لغایت 12/12/97

¨                  محل تحویل اسناد استعلام : متقاضیان داوطلب می توانند برای دریافت اسناد به استان کردستان، شهرستان قروه میدان بسیج خیابان 17 شهریور دبیرخانه ستاد شبکه بهداشت و درمان شهرستان قروه واحد دبیرخانه و یا به پایگاه ملی اطلاع رسانی منقاصات به آدرس http://iets.mporg.ir  مراجعه نمایند.

¨                   مهلت ارسال پیشنهادات: لغایت تاریخ 23/12/1397

¨                  آدرس ارسال مدارک و پیشنهادات اسناد:: استان کردستان شهرستان قروه میدان بسیج خیابان 17 شهریور دبیرخانه ستاد شبکه بهداشت و درمان شهرستان قروه واحد دبیرخانه کد پستی 6661885681

---------------------------------------------

¨                  نوع و مبلغ  تضمین و یا سپرده شرکت در استعلام: شرکت کنندگان مبلغ تضمین را بصورت اصل فیش بانکی و یا بصورت ضمانت نامه بانکی معتبر با حداقل اعتبار حداقل سه ماه به شماره حساب مندرج در شرایط واریز و ارائه نماید.

---------------------------------------------

¨ تاریخ تشکیل کمیسیون و معاملات و بازگشایی مدارک و پیشنهادات:  کمیسیونت معاملات راس ساعت 10 صبح روز یکشنبه در مورخه 26/12/1397 در دفتر / سالن مدیریت شبکه برگزار می گردد، ضمناً شرکت کنندگان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 08735220157 تماس حاصل و یا به سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir   و یا به آدرس وب سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان http://muk.ac.ir  مراجعه نمایند.

 

« روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی کردستان»

 
پورتال اخبار