رهبری

بدنه خبر

آگهی استعلام بهاء امور فضای سبز بیمارستان امام حسین (ع) بیجـار یکشنبه، 5 اسفند 1397

شبکه بهداشت و درمان شهرستان بیجار در نطر دارد امور مربوط به فضای سبز بیمارستان امام حسین (ع) ستاد مرکز بهداشت و ستاد شبکه بهداشت و درمان خود را به صورت حجمی و به مدت نه ماه از طریق استعلام بهاء به شرکت های صلاحیت دار مرتبط با موضوع استعلام بهاء واگذار نماید .

---------------------------------------------

¨                  مهلت  تحویل اسناد استعلام بها به شرکتهای داوطلب : از تاریخ نشر آگهی 29/11/97 لغایت 6/12/97

¨                  محل تحویل اسناد به شرکت های داوطلب: استان کردستان شهرستان بیجار خیابان طالقانی مدیریت شبکه بهداشت و درمان بیجار واحد چاپ و تکثیر شبکه

¨                   مهلت ارسال پیشنهادات (پاکتهای الف . ب. ج)  : لغایت روز سه شنبه مورخه 14/12/1397

¨                  آدرس ارسال مدارک شرکت در استعلام بهاء: استان کردستان شهرستان بیجار خیابان طالقانی مدیریت شبکه بهداشت و درمان بیجار واحد حراست شبکه بهداشت و درمان بیجار کدپستی 44156-66516

---------------------------------------------

¨                  نوع و مبلغ سپرده شرکت در استعلام بها: شرکت کنندگان می بایست مبلغ تضمین شرکت در استعلام بهاء را بصورت اصل فیش بانکی و یا بصورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماه به شماره حساب مندرج در شرایط عمومی استعلام بهاء بنام بیمارستان امام حسین (ع) بیجار واریز و ارائه نماید.

---------------------------------------------

¨ تاریخ تشکیل کمیسیون و بازگشایی پاکتها:  مورخه 18/12/97 ساعت 10 روز شنبه واقع در دفتر مدیریت شبکه بهداشت و درمان بیجار و حضور نمایندگان در جلسه اختیاری می باشد ضمنا شرکت کنندگان در این استعلام بهاء
 می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 08738223200 واحد قراردادها تماس حاصل  نموده و یا به صورت حضوری مراجعه فرمایند.

----------------------------------------------

 

 

 

« روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی کردستان»

 
پورتال اخبار