رهبری

بدنه خبر

آگهی استعلام بهاء امور فضای رختشویخانه بیمارستان امام حسین (ع) بیجـار یکشنبه، 5 اسفند 1397

شبکه بهداشت و درمان شهرستان بیجار در نطر دارد امور مربوط به رختشویخانه بیمارستان امام حسین (ع) را به مدت یک سال از طریق استعلام بهاء به شرکت های صلاحیت دار مرتبط با موضوع استعلام بهاء واگذار نماید .

---------------------------------------------

¨                  مدت زمان تحویل اسناد استعلام بها به شرکتهای داوطلب : از تاریخ نشر آگهی 29/11/97 لغایت 6/12/97

¨                  محل تحویل اسناد به شرکت های داوطلب: استان کردستان شهرستان بیجار خیابان طالقانی مدیریت شبکه بهداشت و درمان بیجار واحد چاپ و تکثیر شبکه

¨                   مهلت ارسال پیشنهادات (پاکتهای الف . ب. ج)  : لغایت روز سه شنبه مورخه 14/12/1397

¨                  آدرس ارسال مدارک شرکت در استعلام بهاء: استان کردستان شهرستان بیجار خیابان طالقانی مدیریت شبکه بهداشت و درمان بیجار واحد حراست شبکه بهداشت و درمان بیجار کدپستی 44156-66516

---------------------------------------------

¨                  نوع و مبلغ سپرده شرکت در استعلام بها: شرکت کنندگان می بایست مبلغ تضمین شرکت در استعلام بهاء را بصورت اصل فیش بانکی و یا بصورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماه به شماره حساب مندرج در شرایط عمومی استعلام بهاء بنام بیمارستان امام حسین (ع) بیجار واریز و ارائه نماید.

---------------------------------------------

¨ تاریخ تشکیل کمیسیون و بازگشایی پاکتها:  مورخه 18/12/97 ساعت 10 روز شنبه واقع در دفتر مدیریت شبکه بهداشت و درمان بیجار می باشد.

 ضمنا شرکت کنندگان در این استعلام بهاء می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 08738223200 واحد قراردادها تماس حاصل  نموده و یا به صورت حضوری مراجعه فرمایند.

----------------------------------------------

 

 

 

« روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی کردستان»

 
پورتال اخبار