رهبری

بدنه خبر

آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای) 1397 یکشنبه، 5 اسفند 1397

مرکز پزشکی ،آموزشی و درمانی قدس در نظر دارد نسبت به واگذاری مدیریتی، نگهداری، راهبری و تعمیرات تاسیسات مکانیکی، الکترونیکی و ابنیه و تجهیزات غیر پزشکی خود از طریق برگزاری مناقصه عمومی (یک مرحله ای) به مدت یک سال  از تاریخ 01/01/1398 لغایت 29/12/1398 به بخش خصوصی (شرکتهای واجد شرایط و صلاحیت دار) واگذار نماید.

---------------------------------------------

¨                   مهلت دریافت اسناد مناقصه : ازتاریخ نشرآگهی 01/12/1397 لغایت 11/12/1397

¨                   محل دریافت اسناد مناقصه  : شرکت های داوطلب می توانند برای دریافت اسناد مناقصه و قرارداد به پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir اقدامم و یا به آدرس استان کردستان شهر سنندج خیابان پاسداران بلوار شهدای نیروی انتظامی مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی قدس واحد بیرخانه مراجعه نمایند.

---------------------------------------------

 

¨                  مهلت ارسال پیشنهادات (پاکات الف و ب و ج ) :  لغایت تاریخ 22/12/1397

¨                   آدرس ارسال مدارک و پیشنهادات اسناد مناقصه (پاکات الف-ب-ج):  استان کردستان-شهرستان سنندج-خیابان پاسداران ، بلوار شهدای نیروی انتظامی مرکز پزشکی، آموزشی ودرمانی قدس واحد بیرخانه کد پستی 6617713141

---------------------------------------------

¨ نوع و مبلغ تضمین و یا سپرده شرکت در مناقصه : شرکت کنندگان مبلغ تضمین را بصورت اصل فیش بانکی ویا به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر با حداقل اعتبار سه ماه به شماره حساب مندرج در شرایط مناقصه واریز و ارائه نمایند.

----------------------------------------------

تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات و بازگشایی مدارک و پیشنهادات (پاکات الفب-ج): کمسیون معاملات دانشگاه در مورخه 26/12/1397 صبح روز یکشنبه ساعت 10 صبح واقع در دفتر و رئیس مرکز تشکیل می گردد، ضمناً شرکت های شرکت کننده
یا مناقصه گران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 27-08733660025 و داخلی 252 تماس حاصل و یا به سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس
http://iets.mporg.ir   و یا به آدرس وب سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان http://muk.ac.ir  مراجعه نمایند.

 

 

« روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی کردستان»

 
پورتال اخبار