رهبری

بدنه خبر

آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای) (شماره یک) یکشنبه، 5 اسفند 1397

شبکه بهداشت  و درمان شهرستان کامیاران در نظر دارد امور تهیه و تامین، طبخ و توزیع غذای مورد نیاز بیمارستان سینا را از طریق برگزاری مناقصه عمومی (یک مرحله ای) به مدت یک سال به بخش خصوصی (شرکتهای واجد شرایط و صلاحیت دار) واگذار نماید.

---------------------------------------------

¨                   مدت زمان تحویل اسناد مناقصه : ازتاریخ نشرآگهی 29/11/1397 لغایت 09/12/1397

¨                   محل تحویل اسناد مناقصه  : شرکت های داوطلب می توانند برای دریافت اسناد مناقصه و قرارداد به پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir اقدام و یا به آدرس استان کردستان شهرستان کامیاران شهرک الهیه جنب دادگستری شبکه بهداشت و درمان ، واحد امور اداری مراجعه نمایند.  

---------------------------------------------

 

¨      مهلت ارسال پیشنهادات (پاکات الف و ب و ج ) :  لغایت تاریخ 21/12/1397

آدرس ارسال مدارک و پیشنهادات اسناد مناقصه (پاکات الف-ب-ج):  استان کردستان-شهرستان کامیاران شهرک الهیه جنب دادگستری شبکه بهداشت و درمان ، واحد حراست کدپستی 6631853141

¨ نوع و مبلغ تضمین و یا سپرده شرکت در مناقصه : شرکت کنندگان مبلغ تضمین را بصورت اصل فیش بانکی و یا به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر با حداقل اعتبار سه ماه به شماره حساب مندرج در شرایط مناقصه واریز و ارائه نمایند.

----------------------------------------------

تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات و بازگشایی مدارک و پیشنهادها(پاکات الفب-ج): کمسیون معاملات دانشگاه در مورخه 25/12/1397 صبح روز شنبه ساعت 11 صبح واقع در دفتر مدیر شبکه تشکیل میگردد.

ضمناً شرکت کنندگان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 35530934 087 تماس حاصل و یا به وب سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir و یا به آدرس وب سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کردستان http://muk.ac.ir مراجعه نمایند.

 

 

« روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی کردستان»

 
پورتال اخبار