رهبری

بدنه خبر

آگهی مزایده (نوبت چهارم) سه‌شنبه، 7 اسفند 1397

شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز در نظر دارد محل انجام خدمات واحد تزریقات و پانسمان بیماران کلینیک ویژه تخصصی شهرستان سقز را به شرح ذیل از طریق مزایده به مدت یک سال به شرکت هایی که در همین زمینه فعالیت دارند واگذار نماید.

---------------------------------------------

¨                   مهلت تحویل اسناد مزایده : ازتاریخ نشرآگهی 05/12/1397 لغایت 14/12/1397

¨                   محل تحویل اسناد مزایده  : شرکت های داوطلب می توانند برای دریافت اسناد مزایده به استان کردستان-شهرستان سقز-خیابان شهدا شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز اداره امور عمومی ویا به پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir مراجعه نمایند .  

---------------------------------------------

¨                  مهلت ارسال پیشنهادات:  لغایت تاریخ 25/12/1397

¨                   آدرس ارسال مدارک و پیشنهادات اسناد مزایده: از طریق پست سفارشی استان کردستان، شهرستان سقز، بلوار حافظ، مرکز بهداشت طبقه دوم واحد حراست کد پستی 6681744593 صندوق پستی 111

---------------------------------------------

¨ نوع و مبلغ تضمین و یا سپرده شرکت در مزایده:  شرکت کنندگان مبلغ تضمین 30000000 ریال (سی میلیون ریال) را به حساب شماره 7120886 شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز نزد بانک رفاه شعبه جمهوری واریز و یا به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر با حداقل اعتبار سه ماه به شماره حساب مندرج در شرایط مزایده واریز و ارائه نمایند.

----------------------------------------------

تاریخ تشکیل کمیسیون و بازگشایی مدارک و پیشنهادها: مورخ 28/12/97 روز دوشنبه ساعت 8 صبح واقع در دفتر مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز تشکیل می گردد. ضمناً  شرکت های متقاضی می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 36223710 تماس حاصل و یا به سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir  و یا به آدرس وب سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی کردستان http://muk.ac.ir   مراجعه نمایند.

 

 

« روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی کردستان»
 
پورتال اخبار