رهبری

بدنه خبر

آگهی مزایده عمومی :مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر در نظر دارد محل داروخانه و ارائه خدمات دارویی ( بخش بستری و سرپایی) مرکز مذکور را بدون ملزومات و تجهیزات پزشکی مصرفی از طریق برگزاری مزایده به مؤسسین داروخانه ها و تعاونی های داروسازان واجد شرایط در استان کردستان واگذار نماید . چهارشنبه، 8 اسفند 1397

مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر در نظر دارد محل داروخانه و ارائه خدمات دارویی ( بخش بستری و سرپایی) مرکز مذکور را بدون ملزومات و تجهیزات پزشکی مصرفی از طریق برگزاری مزایده به مؤسسین داروخانه ها  و تعاونی های داروسازان  واجد شرایط در استان کردستان  واگذار نماید .  

----------------------------------------------

¨ مهلت دریافت اسناد مزایده  : ازتاریخ نشرآگهی 7/12/1397 لغایت 14/12/1397

¨      محل دریافت اسناد مزایده : متقاضیان محترم می توانند برای دریافت اسناد مزایده به  پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir اقدام و یا به آدرس استان کردستان-شهرسنندج–خیابان پاسداران - بلوار حمدی– مرکز پزشکی ،آموزشی ودرمانی کوثر – امور اداری مرکز مراجعه نمایند .

----------------------------------------------

¨     مهلت ارسال پیشنهادات (پاکات الف و ب و ج ) : لغایت تاریخ  25/12/1397

¨      آدرس ارسال مدارک و پیشنهادات اسناد مزایده (پاکات الف-ب-ج): شهرستان سنندج- بلوار پاسداران پائین تر از دانشگاه علوم پزشکی کردستان- بلوار برهان الدین حمدی –مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی کوثر – حراست مرکز- کد پستی : 6617983476 ارسال نمایند .

----------------------------------------------

¨      نوع و مبلغ تضمین و یا سپرده شرکت در مزایده : متقاضیان محترم مبلغ تضمین را بصورت اصل فیش بانکی یا به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر با حداقل اعتبار سه ماه به شماره حساب مندرج در شرایط مزایده واریز و ارائه نمایند .

----------------------------------------------

تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات و بازگشایی پیشنهادات (پاکات الف ب-ج): کمیسیون معاملات دانشگاه نسبت به بازگشایی پاکات متقاضیان مورد تائید کمیسیون ماده20 امور داروخانه ها در مورخه 28/12/1397 صبح روز سه شنبه ساعت10 واقع محل دفتر مرکز پزشکی ،آموزشی و درمانی کوثر اقدام می نماید.

 ضمناً متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن34- 33661232-087 تماس حاصل و یا به سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir و یا به آدرس وب سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،درمانی کردستان http://muk.ac.ir مراجعه نمایند./

 

 

« روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی کردستان»
 
پورتال اخبار