رهبری

بدنه خبر

آگهی استعلام بهاء خدمات انجام کلی اپراتورهای مرکز سانترال تلفنخانه و سیستم پیج بیمارستان امام خمینی (ره) دیواندره (بار سوم ) چهارشنبه، 8 اسفند 1397

شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیواندره در نظر دارد خدمات انجام کلی اپراتورهای مرکز سانترال تلفنخانه و سیستمم پیج بیمارستان امام خمینی (ره) دیواندره از طریق برگزاری استعلام بهاء (بار سوم) به شرکت های واجد شرایط در استان کردستان واگذار نماید. متقاضیان در صورت تمایل می توانند جهت دریافت اسناد استعلام به امور اداری شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیواندره مراجعه نمایند.

---------------------------------------------

¨                   مهلت دریافت اسناد استعلام : ازتاریخ نشرآگهی 07/12/1397 لغایت 18/12/1397

¨       محل دریافت اسناد استعلام  : متقاضیان محترم می توانند برای دریافت اسناد استعلام به آدرس وب سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کردستان  به آدرس http://muk.ac.ir  اقدام و یا به آدرس استان کردستان شهر دیواندره خیابان امام (ره) روبروی پارک ملت شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیواندره واحد امور اداری مراجعه نمایند.    

---------------------------------------------

 

¨                  مهلت ارسال پیشنهادات (پاکات الف و ب و ج ) :  لغایت تاریخ 28/12/1397

¨                   آدرس ارسال مدارک و پیشنهادات اسناد مزایده: (پاکات الف-ب-ج)  شهرستان دیواندره خیابان امام خمینی (ره) روبروی پارک ملت شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیواندره واحد حراست کد پستی 6641875156

---------------------------------------------

¨ نوع و مبلغ تضمین و یا سپرده شرکت در مزایده : متقاضیان محترم مبلغ تضمین را بصورت اصل فیش بانکی یا به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر با حداقل اعتبار سه ماه به شماره حساب مندرج در شرایط مزایده واریز و ارائه نمایند.

----------------------------------------------

تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات و بازگشایی مدارک و پیشنهادها(پاکات الفب-ج): کمسیون معاملات در مورخه 7/1/98
صبح روز چهارشنبه ساعت 10 صبح واقع در دفتر مدیر شبکه تشکیل می گردد. ضمناً شرکت کنندگان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره  تلفن 38720546-087 تماس حاصل و یا به آدرس وب سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کردستان http://muk.ac.ir  مراجعه نمایند.

 

 

« روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی کردستان»


 
پورتال اخبار