رهبری

بدنه خبر

آگهی استعلام بهاء خدمات انجام کلی اپراتورهای مرکز سانترال تلفنخانه و سیستم پیج بیمارستان شهداء دهگلان چهارشنبه، 8 اسفند 1397

شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهگلان در نظر دارد خدمات انجام کلی اپراتورهای مرکز سانترال تلفنخانه و سیستم پیج بیمارستان شهداء از طریق برگزاری استعلام بهاء به شرکت های واجد شرایط در استان کردستان واگذار نماید. متقاضیان در صورت تمایل می توانند جهت دریافت اسناد استعلام به امور اداری شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهگلان مراجعه نمایند.

---------------------------------------------

¨                   مهلت دریافت اسناد استعلام:  ازتاریخ نشرآگهی 05/12/1397 لغایت 15/12/1397

¨                   محل دریافت اسناد استعلام  : متقاضیان محترم می توانند برای دریافت اسناد استعلام به پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir اقدام و یا به آدرس استان کردستان شهر دهگلان میدان امام خمینی (ره) ساختمان شبکه بهداشت و درمان شهرستان امور اداری شبکه مراجعه نمایند.  

---------------------------------------------

¨                  مهلت ارسال پیشنهادات (پاکات الف و ب و ج) به شرح ذیل:  لغایت تاریخ 26/12/1397

¨                   نوع و مبلغ تضمین و یا سپرده شرکت در استعلام: شرکت کنندگان مبلغ تضمین را بصورت اصل فیش بانکی و یا به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر با حداقل اعتبار 3 ماه به شماره حساب مندرج در شرایط استعلام واریز و ارائه نمایند.

---------------------------------------------

¨      آدرس ارسال مدارک و پیشنهادات اسناد استعلام (پاکات الف ب - ج):  شهرستان دهگلان میدان امام خمینی (ره) ساختمان شبکه بهداشت و درمان شهرستان دبیرخانه حراست شبکه کد پستی: 36899 66671 ارسال نمایند.

---------------------------------------------

 

¨      تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات و بازگشایی  پیشنهادات (پاکات الف- ب- ج): کمیسیون معاملات شبکه نسبت به بازگشایی پاکات متقاضیان در مورخه 28/12/97 روز دوشنبه ساعت 11 صبح واقع در محل دفتر مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهگلان اقدام می نماید. ضمناً متقاضیان می توانند جهت کسب بیشتر با شماره تلفن 35127245 087 تماس حاصل و یا به سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir  و یا به آدرس وب سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی کردستان http://muk.ac.ir   مراجعه نمایند

 

 

« روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی کردستان»

 
پورتال اخبار