رهبری

بدنه خبر

برگزاری دوازدهمین جلسه کمیته تجویز منطقی دارو توسط معاونت غذا و دارو دوشنبه، 13 اسفند 1397

دوازدهمین کمیته تجویز منطقی دارو در محل معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کردستان برگزار گردید.

این جلسه با حضور اعضاء کمیته در سالن جلسات معاونت غذا و دارو دانشگاه با محوریت ارزیابی عملکرد پزشکان و تجویز داروهای مخدربیمارستان ها برگزار شد.

در این جلسه به بررسی روند تجویز داروهای مخدر در بیمارستان های شهرستان های اطراف و همچنین بررسی عملکرد پزشکان عمومی پرداخته شد.

در پایان‌ به پاس تشکر از حضور همیشگی و زحمات ارزنده اعضا محترم طی یک سال گذشته از ایشان تشکر به عمل آمد.

 
پورتال اخبار