رهبری

بدنه خبر

آگهی استعلام سه‌شنبه، 14 اسفند 1397

مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی قدس در نطر دارد نسبت به واگذاری نگهداری فضای سبز خود از طریق برگزاری استعلام بها به مدت 8 ماه و 15 روز از تاریخ  15/1/98 لغایت 30/9/98 به بخش خصوصی (شرکتهای واجد شرایط و صلاحیت دار) واگذار نماید.

---------------------------------------------

¨                  مهلت دریافت اسناد استعلام : از تاریخ نشر آگهی 09/12/97 لغایت 14/12/97

¨                  محل دریافت اسناد استعلام: شرکت های داوطلب می توانند دریافت اسناد استعلام و قرارداد به پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir اقدام و یا به آدرس استان کردستان شهر سنندج خیابان پاسداران بلوار شهدای نیروی انتظامی مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی قدس واحد دبیرخانه مراجعه نمایند.

¨                   مهلت ارسال پیشنهادات (پاکتهای الف . ب. ج)  : لغایت تاریخ 26/12/97

¨                  آدرس ارسال مدارک و پیشنهادات اسناد  استعلام (پاکتهای الف . ب. ج)  : استان کردستان شهر سنندج خیابان پاسداران بلوار شهدای نیروی انتظامی مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی قدس واحد دبیرخانه مراجعه نمایند.

---------------------------------------------

¨                  نوع و مبلغ تضمین و یا  سپرده شرکت در استعلام :  شرکت کنندگان مبلغ تضمین را بصورت اصل فیش بانکی و یا بصورت ضمانتنامه بانکی  معتبر با  حداقل اعتبار سه ماه به شماره حساب مندرج در شرایط مناقصه واریز و ارائه نماید.

---------------------------------------------

¨ تاریخ تشکیل جلسه بازگشایی پیشنهادات (پاکتهای الف . ب. ج)  :  جلسه بازگشایی در مورخه 27/12/97 صبح روز دوشنبه ساعت 10 صبح واقع در دفتر رئیس مرکز تشکیل می گردد، ضمناً شرکت های شرکت کننده می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 27- 087336600 و داخلی 252 تماس حاصل و یا به سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir  و یا به آدرس وب سایت دانشگاهم علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی کردستان http://muk.ac.ir  مراجعه نمایند.

----------------------------------------------

 

 

 

« روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی کردستان»

 
پورتال اخبار