رهبری

بدنه خبر

آگهی مزایده واگذاری محل پارکینگ خصوصی بیمارستان سینا شهرستان کامیاران (مرحله سوم ) پنجشنبه، 16 اسفند 1397

شبکه بهداشت و درمان شهرستان کامیاران در نظر دارد در راستای طرح تکریم ارباب رجوع و ارتفاء سطح خدمات بهداشتی و درمانی و افزایش رضایتمندی مراجعین بیمارستان واحد پارکینگ مراجعین به این مرکز را از طریق مزایده به اشخاص حقیقی و یا حقوقی واجد صلاحیت واگذار نماید.

---------------------------------------------

مهلت تحویل اسناد مزایده : از تاریخ 14/12/97  لغایت 25/12/97

---------------------------------------------

محل تحویل اسناد مزایده : استان کردستان شهرستان کامیاران شهرک الهیه جنب دادگستری شبکه بهداشت و درمان شهرستان کامیاران واحد امور اداری

مهلت ارسال پیشنهادات (پاکات الف و ب و ج) : لغایت تاریخ 15/0/1398

آدرس ارسال مدارک و پیشنهادات (پاکات الف و ب و ج) :  اسناد مزایده : استان کردستان شهرستان کامیاران شهرک الهیه جنب دادگستری شبکه بهداشت و درمان شهرستان کامیاران واحد حراست

نوع و مبلغ سپرده شرکت در مزایده : مبلغ تضمینم به مبلغ 000/000/12 ریال (دوازده میلیون ریال) را به صورت اصل فیش بانکی و یا به صورت ضمانتامه بانکی معتبر با حداقل اعتبار سه ماه به شماره حساب مندرج در شرایط عمومی مناقصه واریز و ارائه نمایند.

تاریخ بازگشایی مدارک و پیشنهادات : صبح روز سه شنبه مورخ 20/1/98 ساعت 10 صبح در محل دفتر مدیر شبکه بهداشت و درمان می باشد، ضمناً شرکت های شرکت کننده یا مناقصه گران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 35530934 087 تماس حاصل و یا به وب سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی کردستان http://muk.ac.ir مراجعه نمایند .

 

« روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی کردستان»

 
پورتال اخبار