رهبری

بدنه خبر

" بازدید از سرای سالمندان " یکشنبه، 19 اسفند 1397

               " بازدید از سرای سالمندان "

بازدید از سرای سالمندان درتاریخ 97/12/18ویژه دانشجویان ترم ششم پرستاری توسط اساتید گروه بهداشت جامعه انجام گرفت. دراین بازدید دانشجویان با نحوه نگه داری سالمندان ، چگونگی مراقبت جسمی وروحی وحمایتهای اجتماعی آشنا شدند.

 
پورتال اخبار