رهبری

بدنه خبر

" بازدید دانش اموزان دبیرستان نسیبه " یکشنبه، 19 اسفند 1397

" بازدید دانش اموزان دبیرستان نسیبه "

درتاریخ 97/12/18 دانش آموزان دبیرستان دخترانه نسیبه به همراه مربیان خود از مرکز مهارتهای بالینی و کتابخانه دانشکده بازدید نمودتد. دراین بازدید مسئول واحد مهارتهای بالینی درخصوص آشنایی با رشته های پرستاری ، مامایی واتاق عمل وایجاد انگیزه بیشتر درانتخاب رشته مورد علاقه توضیحاتی راارائه نمودند.

 
 
 
 
پورتال اخبار