رهبری

بدنه خبر

" جلسه شورای آموزشی " یکشنبه، 19 اسفند 1397

" جلسه شورای آموزشی "

سی وششمین جلسه شورای آموزشی دانشکده ساعت8 صبح روزشنبه مورخ 97/12/18 با حضور اعضاء دردفتر ریاست دانشکده برگزار گردید . دراین جلسه ابتدا گزارش جناب آقای دکتر محمد فتحی رئیس دانشکده از برگزاری رقابت علمی دانشجویان اتاق عمل ، گزارش سرکارخانم دکتر شاهویی درخصوص فینال تئوری وعملی ترم چهارم ناپیوسته مامایی ، گزارش مدیر گروه پرستاری از برنامه ریزی کارآموزی ترم هشتم پرستاری درتابستان 98 همچنین گزارش مدیر گروه اتاق عمل درخصوص لاگ بوک رشته اتاق عمل ارائه گردید. دراین جلسه نیز دستور کارها ومصوبات آموزشی مورد بحث وبررسی قرارگرفت.

 

 
پورتال اخبار