رهبری

بدنه خبر

آگهی مزایده تزریقات و پانسمان شنبه، 18 اسفند 1397

مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی بعثت در نظر دارد محل انجام خدمات واحد تزریقات و پانسمان بیماران اورژانسی را به شرح ذیل از طریق مزایده به مدت یک سال به شرکتهایی که در زمینه ارائه خدمات بهداشتی درمانی یا تزریقات و پانسمان فعالیت دارند واگذار نماید .

---------------------------------------------

مهلت تحویل اسناد مزایده : از تاریخ نشر آگهی 11/12/97  لغایت21/12/97

---------------------------------------------

محل تحویل اسناد مزایده : شرکت داوطلب می توانند برای دریافت اسناد مزایده به استان کردستان شهرستان سنندج خیابان کشاورز مرکز پزشکی بعثت و یا به پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس  http://iets.mporg.ir  مراجعه نمایند .

مهلت ارسال پیشنهادات : لغایت تاریخ 8/1/1398

آدرس ارسال مدارک و پیشنهادات اسناد مزایده : استان کردستان،شهرستان سنندج،خیابان کشاورز،مرکز پزشکی بعثت واحد حراست ،کد پستی  66196- 67761

نوع و مبلغ تضمین و یا سپرده شرکت در مزایده : شرکت کنندگان مبلغ تضمین را بصورت اصل فیش بانکی و یا به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر با حداقل اعتبار سه ماه به شماره حساب مندرج در شرایط مزایده واریز و ارائه نمایند .

تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات و بازگشایی مدارک و پیشنهادات : کمیسیون معاملات در مورخ 11/1/1398   روز یکشنبه ساعت 9 صبح واقع در دفتر مدیریت بیمارستان بعثت تشکیل میگردد

 . ضمناً شرکت های متقاضی می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن  33285912 087 تماس حاصل و یا به سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir و یا به آدرس وب سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی کردستان http://iets.mporg.ir مراجعه نمایند .

 

« روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی کردستان»

 
پورتال اخبار