رهبری

بدنه خبر

آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای) شماره 2- 1397 سه‌شنبه، 28 اسفند 1397

شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهگلان در نظر دارد نسبت به واگذاری مدیریتی، نگهداری، راهبری و تعمیرات تاسیسات مکانیکی، الکترونیکی و ابنیه و تجهیزات غیر پزشکی بیمارستان شهدا از طریق برگزاری مناقصه عمومی (یک مرحله ای) به مدت یک سال به بخش خصوصی (شرکتهای واجد شرایط و صلاحیت دار) واگذار نماید.

---------------------------------------------

مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ نشر آگهی 25/12/97 لغایت 11/1/98

---------------------------------------------

محل دریافت اسناد مناقصه : شرکت داوطلب می توانند برای دریافت اسناد مناقصه و قرارداد به پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرسhttp://iets.mporg.ir  اقدام و یا به آدرس استان کردستان شهرستان دهگلان میدان امام خمینی ساختمان شبکه بهداشت واحد اداره امور عمومی مراجعه نمایند.

مهلت ارسال پیشنهادات (پاکات الف و ب و ج) : لغایت تاریخ 25/01/98

آدرس ارسال مدارک و پیشنهادات اسناد مناقصه (پاکات الف ب - ج) : استان کردستان،شهرستان دهگلان میدان امام خمینی ساختمان ستاد شبکه بهداشت -دبیرخانه حراست- کد پستی 66671-36899

نوع و مبلغ تضمین و یا سپرده شرکت در مناقصه : شرکت کنندگان مبلغ تضمین را بصورت اصل فیش بانکی و یا به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر با حداقل اعتبار سه ماه به شماره حساب مندرج در شرایط مناقصه واریز و ارائه نمایند .

تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات و بازگشایی مدارک و پیشنهادات (پاکات الف ب - ج) : کمیسیون معاملات دانشگاه در مورخ 28/01/98   روز چهار شنبه ساعت 9 صبح واقع در دفتر مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه تشکیل میگردد . ضمناً شرکت کنندگان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن  35137245 087 تماس حاصل و یا به سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir و یا به آدرس وب سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی کردستان http://iets.mporg.ir مراجعه نمایند .

« روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی کردستان»

 
پورتال اخبار