رهبری

بدنه خبر

آگهی مزایده (نوبت دوم) سه‌شنبه، 28 اسفند 1397

شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهگلان در نظر دارد محل بوفه بیمارستان شهداء را به مدت یکسال به اشخاص حقیقی یا شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.

---------------------------------------------

¨                  مهلت تحویل اسناد مزایده : 25/12/97 لغایت 11/01/98

¨                  محل تحویل اسناد مزایده: شرکت کنندگان در مزایده می توانند برای دریافت اسناد مزایده به شهرستان دهگلان، میدان امام، شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهگلان ، اداره امور عمومی 08735127245 مراجعه نمایند.

¨                   مهلت ارسال پیشنهادات (پاکتهای الف . ب. ج)  : لغایت 25/01/98 (لطفاً در پشت پاکت درج نمایید مربوط به مزایده بوفه)

¨                  نوع و مبلغ سپرده شرکت در مزایده  : یک قطعه چک تضمینی به مبلغ 000/000/10 ریال در وجه شبکه بهداشت و درمان به عنوان سپرده تضمین شرکت در مزایده

---------------------------------------------

¨                  آدرس ارسال پیشنهادات (پاکات الف و ب و ج ): دهگلان میدان امام خمینی مرکز بهداشت و درمان شهرستان دهگلان طبقه همکف واحد حراست کد پستی 6661 36899 ارسال گردد.

---------------------------------------------

¨                  تاریخ برگزاری جلسه بازگشایی پاکات  : جلسه بازگشایی در روز پنجشنبه 29/01/98 ساعت 10صبح در محل دفتر مدیریت شبکه دهگلان تشکیل می گردد.

ضمناً شرکت کنندگان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن  35137245 087 تماس حاصل  و یا به آدرس وب سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی کردستان http://iets.mporg.ir مراجعه نمایند .

----------------------------------------------

 

 

 

« روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی کردستان»

 
پورتال اخبار