رهبری

بدنه خبر

آگهی مزایده واگذاری محل مهد کودک واقع در محوطه بیمارستان بوعلی سه‌شنبه، 28 اسفند 1397

شبکه بهداشت ودرمان شهرستان مریوان در نظر دارد به منظور توسعه و مشارکت بخش غیر دولتی نسبت به واگذاری محل مهد کودک واقع در محوطه بیمارستان بوعلی شهرستان مریوان را به مساحت تقریبی 70 متر مربع در سال 1398 از طریق برگزاری مزایده بصورت استیجاری به بخش خصوص (اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط و صلاحیت دار) به مدت یک سال به شرح ذیل واگذار نماید.

----------------------------

محل تحویل اسناد به داوطلبان : شرکت های داوطلب می توانند برای دریافت اسناد مناقصه و قرارداد وب سایت دانشگاه علوم پزشکی کردستانhttp://muk.ac.ir  اقدام و یا آدرس کردستان شهرستان مریوان    میدان نوروز- شبکه بهداشت و درمان واحد امور اداری مراجعه نمایند.

----------------------------

 زمان تحویل اسناد به داوطلبان : ازتاریخ نشر آگهی 28/12/1397 لغایت 18/1/98 به غیر ازروزهای تعطیل

نوع ومبلغ سپرده تضمین شرکت دراستعلام مناقصه: مبلغ 000/000/10 ریال  )ده میلیون ریال(بصورت اصل فیش بانکی شماره حساب 8379397  نزد بانک رفاه یا بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر معادل مبلغ فوق  )با مدت اعتبار حداقل 3 ماه ( در وجه شبکه بهداشت و درمان مریوان ارائه گردد.

----------------------------

آخرین مهلت ارسال پیشنهادات: لغایت پایان وقت اداری 28/1/1398

آدرس محل ارسال اسناد و پیشنهادات : کردستان- شهرستان مریوان میدان نوروز- شبکه بهداشت و درمان واحد حراست ارسال نمایند .  

جلسه بازگشایی پاکات  :در مورخه  31/1/98 جلسه بازگشایی پاکات در دفتر شبکه بهداشت و درمان مریوان تشکیل می گردد . ضمنا شرکت کنندگان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به شماره تلفن  34601550 - 087 تماس حاصل و یا به آدرس وب سایت دانشگاه علوم پزشکی کردستانhttp://muk.ac.ir

 

« روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی کردستان»

 
پورتال اخبار