رهبری

بدنه خبر

آگهی مناقصه عمومی ( یک مرحله ای) ( نوبت دوم) چهارشنبه، 7 فروردین 1398

شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیواندره در نظردارد امور تهیه و تامین ، طبخ و توزیع غذای مورد نیاز بیمارستان امام خمینی(ره)دیواندره را از طریق برگزاری مناقصه عمومی(یک مرحله ای) به مدت یک سال به بخش خصوصی (شرکتهای واجد شرایط و صلاحیت دار) واگذار نماید.

----------------------------------------------

¨      مهلت تحویل اسناد مناقصه : ازتاریخ نشرآگهی 8/1/1398 لغایت 22/1/1398

¨      محل تحویل اسناد مناقصه : شرکت های داوطلب می توانند برای دریافت اسناد مناقصه و قرارداد به  پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir و یا به آدرس وب سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،درمانی کردستان http://muk.ac.ir اقدام و یا به صورت حضوری به آدرس استان کردستان-شهردیواندره-خیابان امام(ره) روبروی پارک ملت شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیواندره واحد امور اداری مراجعه نمایند .

----------------------------------------------

¨     مهلت ارسال پیشنهادات (پاکات الف و ب و ج ) : لغایت تاریخ  5/2/1398

¨    آدرس ارسال مدارک و پیشنهادات اسناد مناقصه (پاکات الف-ب-ج):استان کردستانشهرستان دیواندره خیابان امام (ره) روبروی پارک ملت شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیواندره واحد حراست  کد پستی  6641875156

                                                                                                                                                  ----------------------------------------------

¨      نوع و مبلغ تضمین و یا سپرده شرکت در مناقصه : شرکت کنندگان مبلغ تضمین را بصورت اصل فیش بانکی ویا به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر با حداقل اعتبار سه ماه به شماره حساب مندرج در شرایط مناقصه واریز و ارائه نمایند .

----------------------------------------------

تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات و بازگشایی مدارک و پیشنهادها(پاکات الف ب-ج):کمیسیون معاملات دانشگاه در مورخه 9/2/1398 صبح روز دو شنبه ساعت10 صبح واقع در دفترمدیر امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه تشکیل می گردد.

 ضمناً شرکت کنندگان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 38720546-087 تماس حاصل نمایند./

 

 

« روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی کردستان»
 
پورتال اخبار