رهبری

بدنه خبر

آگهی استعلام پنجشنبه، 22 فروردین 1398

  مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی توحید سنندج در نظر دارد محل  سنگ شکن خود را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید لذا  دعوت بعمل می آید تا پایان وقت اداری 31/1/98 جهت دریافت اسناد استعلام به واحد حقوقی مرکزیا سایت دانشگاه علوم  پزشکی ( مرکز پزشکی، آموزشی درمانی توحید )به آدرس www.muk.ac.ir مراجعه نمایند و جهت دریافت اطلاعات بیشتر در طی زمان فراخوان از طریق شماره تلفن  33246620  ( امورحقوقی و قرارداد ها ) تماس حاصل فرمائید .

 
پورتال اخبار