رهبری

بدنه خبر

آگهی مزایده پنجشنبه، 22 فروردین 1398
   مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی توحید سنندج در نظر دارد محل مهد کودک خود را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید لذا  دعوت بعمل می آید تا پایان وقت اداری 31/1/98 جهت دریافت اسناد مزایده به امور حقوقی وقراردادهای مرکز یا سایت دانشگاه علوم  پزشکی ( مرکز پزشکی، آموزشی درمانی توحید )به آدرس www.muk.ac.ir مراجعه نمایند و جهت دریافت اطلاعات بیشتر در طی زمان فراخوان از طریق شماره تلفن 33246620 ( امورحقوقی و قرارداد ها ) تماس حاصل فرمائید
 
پورتال اخبار