رهبری

بدنه خبر

" جلسه شورای آموزشی " شنبه، 24 فروردین 1398

" جلسه شورای آموزشی "

اولین جلسه شورای آموزشی دانشکده درمورخ 98/02/24درساعت 8 صبح با حضوراعضاء دردفتر ریاست دانشکده برگزار گردید. دراین جلسه ابتدا گزارش بازدید جناب آقای دکتر محمد فتحی وسرکار خانم کلهر که درتاریخ 98/01/20 ازبخش های مختلف بیمارستان کوثر ازجمله جراحی زنان ، جراحی مردان وجراحی داخلی  ارائه گردید. دراین جلسه گزارش سرکارخانم کلهر ازجلسه معاونت فرهنگی دانشجویی درخصوص دانشجویان وگزارش بازدیدمدیران محترم گروه پرستاری واتاق عمل ازبازدید کارورزیها وکارآموزیها همچنین گزارش سرکار خانم دکتر شاهویی مدیر محترم گروه مامایی از برگزاری فینال ترم چهارم ناپیوسته مامایی ارائه گردید.

 
پورتال اخبار