رهبری

بدنه خبر

" جلسه مشترک با اعضای شورای صنفی دانشکده پرستاری ومامایی" شنبه، 24 فروردین 1398

با توجه به هماهنگی قبلی جناب آقای دکترمحمد فتحی ریاست محترم دانشکده بامسئول محترم شورای صنفی دانشگاه درتاریخ 98/01/24 جلسه ای دردفتر ریاست دانشکده برگزارگردید .دراین جلسه درخصوص جدول عملکرد زمان بندی دیدار دانشجویان بحث وتبادل نظر به عمل آمد.

 
 
 
پورتال اخبار