رهبری

بدنه خبر

" بازدید از بیمارستان بعثت " سه‌شنبه، 3 اردیبهشت 1398

" بازدید از بیمارستان بعثت "

درساعت 8 صبح روز سه شنبه 98/02/03 آقای دکتر محمد فتحی وخانم ماریا کلهر ، رئیس ومعاون آموزشی دانشکده از بخش های مختلف مرکزپزشکی بعثت بازدید ودرهر بخش با اساتید ومسئولین ودانشجویان پرستاری ، مامایی واتاق عمل دیدار ومسائل وفرآیندهای آموزشی را مورد بحث وبررسی قراردادند.

 

 
پورتال اخبار