رهبری

بدنه خبر

"کارگاه کنترل عفونت" چهارشنبه، 4 اردیبهشت 1398

"کارگاه کنترل عفونت"

کارگاه آموزشی کنترل عفونت ویژه دانشجویان ترم دوم پرستاری در تاریخ98/02/04ساعت 9 صبح   در سالن اجتماعات دانشکده توسط اساتید گروه پرستاری برگزار گردید.دراین کارگاه دانشجویان باساختار کمیته کنترل عفونت ،ایزولاسیون،انواع احتیاطات کنترل عفونت،دستورالعمل تزریقات ایمن ، ،کنترل عفونت در بخشهای ویژه، بهداشت زباله واصول بهداشت محیط بیمارستان آشنا شدند.
 
 
 
 
 
 
پورتال اخبار