رهبری

بدنه خبر

آگهی استعلام رادیوتراپی چهارشنبه، 4 اردیبهشت 1398
بدینوسیله مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی توحید سنندج در نظر دارد امورات نگهداری و پیشگیری تجهیزات پزشکی مستقر در واحد رادیوتراپی بخصوص  شتاب دهنده خطی را از طریق استعلام به بخش خصوصی واگذار نماید لذا از کلیه اشخاص حقوقی  واجد شرایط دعوت بعمل می آید از تا پایان وقت اداری  مورخه11/02/1398   جهت دریافت اسناد استعلام به واحد حقوقی مرکز  یا سایت دانشگاه علوم  پزشکی ( مرکز پزشکی، آموزشی درمانی توحید )به آدرس www.muk.ac.ir مراجعه نمایند و جهت دریافت اطلاعات بیشتر در طی زمان فراخوان از طریق شماره تلفن 33246620 ( امورحقوقی و قرارداد ها ) تماس حاصل فرمائید

 
پورتال اخبار