رهبری

بدنه خبر

آگهی مناقصه عمومی ( یک مرحله ای) شماره 3-1398 دوشنبه، 2 اردیبهشت 1398

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمــانی کردستان در نظر دارد در راستای مصوبات کمیته ساختار فناوریهای مدیریتی دانشگاه نسبت به تامین امورات مربوط به حفاظتی و مراقبتی بیمارستانها و مراکز درمانی تابعه، با برگزاری مناقصه عمومی(یک مرحله ای) اقدام نماید.

----------------------------------------------

¨   مهلت دریافت اسناد مناقصه : ازتاریخ نشرآگهی 4/2/1398 لغایت 12/2/1398

¨    مهلت تحویل اسناد مناقصه : شرکت کنندگان می توانند از تاریخ درج آگهی برای دریافت  شرایط مناقصه و قرارداد و ثبت درخواست  به آدرس  www.setadiran.ir  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) مراجعه نمایند .

تذکر مهم: شرکت کنندگان الزماً بایستی  کلیه اسناد مناقصه ، قرارداد و مدارک درخواستی را از طریق پست پیشتاز به آدرس خریدار ارسال نماید.

----------------------------------------------

¨       مهلت ارسال پیشنهادات (پاکات الف و ب و ج ) : لغایت تاریخ  24/2/1398

¨        آدرس ارسال پیشنهادات (پاکات الف-ب-ج):استان کردستان–شهرستان سنندج– میدان آزادی-ابتدای خیابان آبیدر–دبیرخانه(محرمانه)ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کردستان- کد پستی6618634683 

----------------------------------------------

¨        نوع و مبلغ تضمین و یا سپرده شرکت در مناقصه : شرکت کنندگان مبلغ تضمین را بصورت اصل فیش بانکی ویا به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر با حداقل اعتبار سه ماه به شماره حساب مندرج در شرایط مناقصه واریز و ارائه نمایند .

----------------------------------------------

¨   تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات و بازگشایی پیشنهادات(پاکات الف ب و ج) :کمیسیون معاملات دانشگاه در مورخه 28/2/1398 صبح روز شنبه ساعت 11 صبح واقع در دفترمدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه تشکیل می گردد.

¨       ضمناً شرکت کنندگان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن814-33247813- 33286695-087 تماس حاصل  نمایند./

« روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی کردستان»

 
پورتال اخبار