رهبری

بدنه خبر

آگهی مزایده واگذاری محل انجام خدمات تزریقات و پانسمان دوشنبه، 2 اردیبهشت 1398

شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیواندره در نظر دارد محل انجام خدمات تزریقات و پانسمان  بیمارستان امام خمینی (ه) شهرستان دیواندره را برابر با شرایط و مشخصات مورد نظر اعلامی از طریق مزایده به شرکتهای صلاحیت دار واگذار نماید.

·        مهلت دریافت اسناد مزایده: از تاریخ نشر آگهی 29/1/1398 لغایت 10/2/1398

محل تحویل اسناد مزایده: متقاضیان می تواند برای دریافت اسناد مزایده به پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir اقدام و یا به آدرس استان کردستان شهرستان دیواندره خیابان امام (ره) روبروی پارک ملت امور اداری شبکه مراجعه نمایند.

·        مهلت ارسال پیشنهادات (پاکات الف و ب و ج ): لغایت تاریخ 22/2/1398

·        آدرس ارسال مدارک و پیشنهادات اسناد مزایده (پاکات الف ، ب و ج ): شهرستان دیواندره خیابان امام خمینی (ره) روبروی پارک ملت دبیرخانه حراست شبکه کدپستی 6641875156

·        نوع و مبلغ تضمین و یا سپرده شرکت در مزایده: متقاضیان  محترم مبلغ تضمین را بصورت اصل فیش بانکی یا به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر با حداقل اعتبار سه ماه به شماره حساب مندرج در شرایط مزایده واریز و ارائه نمایند.

·     تاریخ تشکیل جلسه بازگشایی مدارک و پیشنهادات:  جلسه بازگشایی در تاریخ 25/2/98 ساعت 10 صبح روز چهارشنبه در محل دفتر مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان اقدام می نماید.

·      ضمناً متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 38720546 -087 تماس حاصل نمایند.

 
پورتال اخبار