رهبری

بدنه خبر

آگهی استعلام بها دوشنبه، 2 اردیبهشت 1398

شبکه بهداشت و درمان شهرستان قروه در نظر دارد خدمات (1- امور تایپ بیمارستان و ستاد شبکه و مرکز بهداشت 2- امور تلفنخانه بیمارستان و ستاد شبکه و مرکز بهداشت) را از طریق استعلام بها بصورت حجمی به مدت یک سال به شرکتهای صلاحیت دار واگذار نماید.

·        مهلت تحویل اسناد مزایده: از تاریخ نشر آگهی 28/1/98 لغایت 10/2/98

·        محل تحویل اسناد مزایده: متقاضیان داوطلب می توانند برای دریافت اسناد مزایده به استان کردستان شهرستان قروه میدان بسیج خیابان 17 شهریور دبیرخانه ستاد شبکه بهداشت و درمان شهرستان قروه/ واحد دبیرخانه یا به پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://muk.ac.ir مراجعه نمایند.

·        مهلت ارسال پیشنهادات: لغایت تاریخ 21/2/1398

·           آدرس ارسال مدارک و پیشنهادات اسناد مزایده: استان کردستان ، شهرستان قروه میدان بسیج خیابان 17 شهریور دبیرخانه ستاد شبکه بهداشت و درمان شهرستان قروه / واحد دبیرخانه کدپستی 6661885681

·        نوع و مبلغ تضمین و یا سپرده شرکت در مزایده: شرکت کنندگان مبلغ تضمین را بصورت اصل فیش بانکی و یا به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر با حداقل اعتبار سه ماه به شماره حساب مندرج در شرایط واریز و ارائه نمایند.

·     تاریخ تشکیل جلسه بازگشایی مدارک و پیشنهادات: جلسه بازگشایی در تاریخ 24/2/1398 ساعت 10 صبح روز سه شنبه در دفتر / سالن مدیریت شبکه برگزار می گردد.

·      ضمناً شرکت کنندگان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 08735220157 تماس حاصل نمایند.

 
پورتال اخبار