رهبری

بدنه خبر

مناقصه عمومی (نوبت سوم) دوشنبه، 2 اردیبهشت 1398

شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز در نظر دارد بی خطر سازی و سترون سازی زباله های عفونی بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان سقز را به شرح ذیل از طریق مناقصه به مدت یک سال به شرکت هایی که در این زمینه فعالیت دارند و اگذار نماید.

·        زمان تحویل اسناد مناقصه: 28/1/1398 تا پایان مورخه 10/2/1398

·        محل تحویل اسناد مناقصه: شرکت های داوطلب می توانند برای دریافت اسناد مناقصه به استان کردستان شهرستان سقز خیابان شهدا شبکه بهداشت و درمان شهسرستان سقز اداره امور عمومی (بجز ایام تعطیل رسمی) و یا به پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir مراجعه نمایند.

·        مهلت ارسال پیشنهادات: لغایت تاریخ 21/2/1398

·           آدرس ارسال مدارک و پیشنهادات اسناد مناقصه: استان کردستان ، شهرستان سقز، بلوار حافظ مرکز بهداشت شهرستان سقز طبقه دوم واحد حراست کد پستی 6681744593

·        نوع و مبلغ تضمین و یا سپرده شرکت در مناقصه: شرکت کنندگان مبلغ تضمین 150000000 ریال (یکصد و پنجاه میلیون ریال) را به حساب شماره 7120886 شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز نزد بانک رفاه شعبه جمهوری واریز و یا به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر با حداقل اعتبار سه ماه به شماره حساب مندرج در شرایط مناقصه واریز و ارائه نمایند.

تبصره 1) پیرو ابلاغیه شماره 1249/100 مورخ 1/10/97 وزارت متبوع ارائه هر نوع ضمانت نامه بانکی صادره از شعب بانک اقتصاد نوین پذیرفته نمی شود.

·     تاریخ تشکیل جلسه بازگشایی مدارک و پیشنهادات: جلسه بازگشایی در مورخه 25/2/1398 روز چهارشنبه  واقع در دفتر مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز تشکیل میگردد.

·      ضمنا شرکت های متقاضی می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 36223710 تماس حاصل نمایند.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان 
 
پورتال اخبار