رهبری

بدنه خبر

" دیدار با دانشجویان ترم سوم پرستاری " شنبه، 7 اردیبهشت 1398

" دیدار با دانشجویان ترم سوم پرستاری "

در ادامه دیدار مسئولین با دانشجویان دانشکده پرستاری ومامایی جهت رفع مشکلات آموزشی ،رفاهی وبالینی درتاریخ 98/02/07ساعت 11:30 درسالن اجتماعات دانشکده جلسه ای بادانشجویان ترم سوم پرستاری برگزار گردیددراین جلسه مسئولین پاسخگوی مسائل ومشکلات دانشجویان بوده اندوجهت رفع آنها بحث وتبادل نظر به عمل آمد.

 


 
 
پورتال اخبار