رهبری

بدنه خبر

"جلسه شورای آموزشی " یکشنبه، 8 اردیبهشت 1398

" جلسه شورای آموزشی "

سومین جلسه شورای آموزشی دانشکده درمورخ 98/02/07ساعت 8 صبح با حضوراعضاء دردفتر ریاست دانشکده تشکیل گردید. دراین جلسه درخصوص ارائه درس آزمایشات بالینی با آقای دکتر ناصری بحث و تبادل نظر صورت گرفت . دراین جلسه نیز گزارش عملکرد سال 1397 توسط جناب آقای دکترمحمد فتحی ارائه گردیدهمچنین دراین جلسه دستورکارها ومصوبات آموزشی مورد بحث وبررسی قرارگرفت.   
 
 
 
پورتال اخبار