رهبری

بدنه خبر

آگهی مناقصه عمومی ( یک مرحله ای) (نوبت دوم ) یکشنبه، 8 اردیبهشت 1398

مرکز پزشکی ،آموزشی و درمانی کوثر در نظردارد  نسبت به واگذاری امور تهیه و تامین ، طبخ و توزیع غذای مورد نیاز آن مرکز از طریق برگزاری مناقصه عمومی (یک مرحله ای) به مدت یک سال به بخش خصوصی (شرکتهای واجد شرایط و صلاحیت دار) واگذار نماید.

----------------------------------------------

¨      مهلت دریافت اسناد مناقصه : ازتاریخ نشرآگهی 8/2/1398 لغایت 15/2/1398

¨      محل تحویل اسناد مناقصه : شرکت های داوطلب برای دریافت اسناد مناقصه و قرارداد از تاریخ 8/2/98 لغایت 15/2/98 و ثبت درخواست خود الزاماً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرسwww.setadiran.ir اقدام نمایند .

تذکر مهم : برگزاری  کلیه  مراحل فرآیند مربوط  به مناقصه مذکور (دریافت اسناد،تحویل و ارائه پیشنهادات و ...) صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام می گیرد  لذا  شرکت کنندگان الزاماً  از طریق سامانه مذکور نسبت به ارائه  کلیه اسناد مناقصه  ، قرارداد و مدارک درخواستی خود اقدام نمایند.  لازم به ذکر است  ارسال اسناد به صورت فیزیکی قابل قبول نمی باشد.

----------------------------------------------

¨     مهلت ارسال پیشنهادات (پاکات الف و ب و ج ) در سامانه : لغایت تاریخ  26/2/1398

----------------------------------------------

¨              آدرس کارفرما: استان کردستان–شهرستان سنندج–  خیابان پاسداران پائین تر از دانشگاه علوم پزشکی کردستان بلوار برهان الدین حمدی ، مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی کوثر- امور اداری مرکز شماره تماس 33611316 -087   

----------------------------------------------

¨      نوع و مبلغ تضمین و یا سپرده شرکت در مناقصه: شرکت کنندگان بایستی مبلغ تضمین را بصورت اصل فیش بانکی ویا به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر با حداقل اعتبار سه ماه به شماره حساب مندرج در شرایط مناقصه اقدام نمایند .

----------------------------------------------

تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات و بازگشایی پیشنهادها(پاکات الف ب-ج):کمیسیون معاملات دانشگاه در مورخه 29/2/1398 صبح روز یکشنبه ساعت 11 صبح واقع در دفتر ریاست مرکز تشکیل می گردد.

 ضمناً شرکت کنندگان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 33611316-087تماس حاصل نمایند./

 

مرکز پزشکی ،آموزشی ودرمانی کوثر

« روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی کردستان»
 
پورتال اخبار